گپ تصویری

نور واقعا چیست؟ چقدر از نور می دانیم؟

جالب است نور را نمی توانیم ببینیم ولی بدون نور هیچ چیز را نمی بینیم. در این ویدیو کمی با نور آشنا می شویم تا پرسش‌های بیشتری در ذهنمان ایجاد شود.

کمی بیشتر در مورد بازتابش نور از آینه فکر کنیم

یکی از پایه ای ترین پدیده ها در حوزه نور که روزنره با آن سروکار داریم بازتابش نور از سطوح است. اگر کمی دقیق شویم می بینیم مسئله آنقدر که به نظر مز آید ساده نیست. شاید بتوان گفت هر مسئله را می توانم ابتدا ساده ببینیم و مرتب و البته بدون انتها میچیده تر و پیچیده تر به آن نگاه کنیم و مرتب دانش بیشتر و امکانات بیشتری کسب کنیم. این ویدیو برای طرح مسئله و کمی دقیقتر دیدن بازتابش نور تهیه شده است.

نور رنگی و پنجره رنگی چرا؟

وقتی نور خورشید از پنجره رنگی عبور می کند، شاهد رنگهای زیبای نور عبوری هستیم. در این ویدیو با هم عبور نور از شیشه رنگی را می بینیم و با هم برخی از پرسشهای مطرح شده را مرور می کنیم. واقعا چقدر از این پدیده ساده می دانیم و چقدر می توانیم در رابطه با آن بپرسیم. نور هنوز یک معما هست هرچند در طول تاریخ بسیار از آن شناخته ایم. جالب است که این نور مثل بقیه میدانها، تا زمانی که ماده در مسیر آنها قرار نگیرد نه قابل بررسی هستند و حتی نه قابل اثبات ولی بلافاصله با حضور ماده شرایط عوض می شود و می توانیم خیلی در مورد آن صحبت کنیم و بسیاری پرسشها از نحوه اثر روی گاده و گاهیت خود نور می توان پرسید.

نور چگونه ایجاد می شود؟

نور از دیرباز معما بوده است. نرو چگونه ایجاد می شود. منابع نوری متنوعی را می شناسیم و با انها سروکار داریم آیا می توانیم چگونگی ایجاد نور در آنها را با مدلی توصیف کنیم.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با