1401/09/01

آستیگماتیسم و عدسی

پرسش:

چرا وقتی عدسی استوانه ای قرار می‌دهیم باید بر محوری که خط واضح هست عمود باشد یا موازی باشد بر محوری که تار است؟ (در ساعت آستیگماتیسم)

پاسخ:

متاسفانه پرسش واضح نیست.

ولی اگر منظورتان عملکرد  عدسی استوانه ای است بد نیست کمی با مفهموم و عملکرد آن آشنا شویم.

عدسی استوانه ای بر خلاف عدسی معمول که کروی است در یک راستا انحنا دارد. در عدسی کروی وقتی نور موازی محور عدسی به هر قسمت عدسی بتابد، به سمت کانون منحرف می شود. در عدسی استوانه ای نورهایی که روی محور استوانه بتابند، منحرف نمی شوند. برای تصور بهتر یک میله شیشه ای با قطر زیاد را فرض کنید. این میله در راستای طول میله انحنایی ندارد ولی در راستای عرض خمیده است. اگر نور را وسط میله بتابانیم و میله را تدریج در راستای محور میله حرکت دهیم، نور عبوری تغییر وضعیت نمی دهد. در حالی که اگر میله را در جهت عرضی حرکت دهیم، پرتو خروجی به شدت منحرف می شود. در هر حال اصل نکته این است که بر خلاف عدسی کروی، نور در عدسی استوانه ای در جهت خاصی منحرف می شود. اگر یک دسته پرتو موازی به عدسی کروی بتابانیم این پرتوها همگی در کانون متمرکز می شوند ولی در عدسی استوانه ای فقط پرتوهایی که در جهت خمیدگی میله یا در جهت عرضی هستند در کانون متمرکز می شوند و بقیه متمرکز نمی شوند.

عدسی های استوانه ای معمول در سیستم های اپتیکی یا در عینک به اندازه میله شیشه ای انحنا ندارند و در ضمن در جهت دیگر هم انحنا دارند ولی انحنا در دو جهت عمود بر هم متفاوت است. در نتیجه وقتی نور از آن عبور می کند در یک راستا اگر نور عبوری را کانونی کنیم، در راستای دیگر نور کانونی نیست و برعکس.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با