ارتباط پراکندگی نور با طول موج

پرسش:
چرا پراکندگی نور در ابعاد کوچک به طول موج وابسته است؟ نقش طول موج این وسط چیست؟

پاسخ:
از نظر روابط ریاضی می توان در مراجع چنین ارتباطی را بدست آورد. وقتی که در موقعیتی از فضا ثابت دی الکتریک آن قسمت نسبت به ثابت دی الکتریک متوسط اطراف آن متفاوت باشد، نور تابیده به آن قسمت پراکنده می شود. رابطه شدت نور پراکنده به نحوی است که شدت به طول موج به توان 4 نسبت عکس دارد. معنی آن این است که اگر نور سفید به محیط پراکننده بتابد، شدت نور آبی در نور پراکنده شده بیشتر از نور قرمز است. رابطه را در کتاب های الکترومغناطیس و در اینترنت می توانید جستجو کنید در ویکیپدیا انگلیسی Rayleigh scattering را جستجو کنید این رابطه و دیگر روابط مربوطه را می توانید ببینید.
به طور ساده شدت نور پراکنده شده طبق آن روابط به عکس طول موج وابسته است و این دلیل آبی بودن آسمان است.

منتشر شده در ۹۹/۱۱/۲۵

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با