اندازه گیری تغییر زاویه قطبش

پرسش:

چگونه میشه جهت قطبش نور فرودی رو پلاروید (مقدار زاویه) بدست آورد؟ با ثبت و انجام چند آشکارسازی میتوانیم آن را اندازه بگیریم؟

پاسخ:

پرسش جالبی هست. جهت قطبش نور قطبیده خطی را چطور می شود مشخص کرد. اگر یک قطبشگر داشته باشید که امتداد عبور آن را بدانید، می‌توانید جهت قطبش هر نور قطبیده خطی مجهولی را بدست آورید. ولی امتداد عبور قطبشگر چطور بدست می‌آید. باید یک نور قطبیده خطی با قطبش مشخص داشته باشیم. شاید در دسترس‌ترین نور قطبیده خطی که جهت آن مشخص است نور بازتابی از یک سطح صیقلی غیر فلزی بحت زاویه بروستر باشد. در مورد آن فکر کنید.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با