اندازه‌گیری خم سطح

پرسش:

خمش در اپتیک چگونه اندازه گیری می‌شود؟

پاسخ:

پرسش روشن نیست. اگر منظور اندازه‌گیری یک سطح خمیده است و مثلا شعاع انحنای آن، یک بحث است و اگر منظور اندازه گیری خمش خود نور است مسئله دیگر.

اگر منظور اندازه‌گیری خم یک سطح است بسته به مقدار خمش راه‌های مختلفی می‌تواند باشد. یک راه برای خمش زیاد استفاده از نور به صورت خط یا بوسیله خط‌ساز و عدسی استوانه‌ای یا به وسیله اسکنر است. وقتی که خط روی سطح بیفتد و از زاویه به آن نگاه شود، بسته به پستی و بلندی سطح این خط جابجایی‌های مختلفی پیدا می‌کند. از طرف دیگر برای تغییرات و خمش کم امکان استفاده از تداخل نور است. همچنین استفاده از حسگر فیبر نوری به شیوه‌های مختلف هم مقدور است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با