تداخل سنجی ماخ زندر

پرسش:

به طور کلی اطلاعات جامعی درمورد رفتارهای غیرخطی ماخ زندر می‌خواهم. مثلا اثبات فرمول شدت نور خروجی اش و یا اگر طول دو شاخه ماخ زندر متفاوت باشند، تقییرات فاز آن چگونه خواهد بو؟

پاسخ:

این نوع اطلاعات در بسیاری کتاب‌ها مثل کتاب فوتونیک صالح یافت می‌شود و استفاده از محیط غیرخطی توصیف شده است ولی اینجا کمی از آنچه اتفاق می‌افتد ذکر می‌شود.

اگر در یک شاخه تداخل سنجی مثل ماخ زندر، یک ماده شفاف قرار دهیم طبعا طول مسیر نوری در آن شاخه بیشتر می‌شود و نوارهای تداخلی جابجا می‌شوند. اگر در این شاخه بجای ماده شفاف معمولی یک ماده غیرخطی بگذاریم چه می‌شود. منظور از ماده غیرخطی در اینجا یعنی ماده‌ای که ضریب شکست آن به شدت نور وابسته باشد. یعنی با تغییر شدت نور در ورودی تداخل سنج میزان جابجایی نوارها فرق می‌کند. این اتفاق در شیشه معمولی نمی‌افتد. تا اینجا امکان ارزیابی میزان وابستگی ضریب شکست به شدت نور یا همان ضریب شکست غیر‌خطی ایجاد شده است. ممکن است از این ویژگی برای کاربردهای دیگری مثل ساخت سوییچ‌های دوپایدار نیز استفاده شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با