1401/10/15

تداخل سنج مایکلسون

پرسش:

چرا فریز مرکزی در تداخل سنج مایکلسون سیاه است؟
در تداخل سنجی با نور سفید ترتیب قرار گیری رنگ ها در فریز ها به چه صورت است؟
چرا ممکن است تا همه ی رنگ ها یکبار تمام نشده رنگ تکراری در دسته قبلی قرار گیرد؟

پاسخ:

در مورد بخش اول پرسش شما، فریز مرکزی در تداخل سنج مایکلسون به شرطی سیاه است که اختلاف راه نوری بین دو بازو به گونه ای باشد که تداخل مخرب صورت گیرد. با جابجا کردن یکی از آینه ها و تغییر در طول مسیر نوری، اختلاف راه نوری می تواند مساوی یا مضرب طول موج شود و در نتیجه فریز مرکزی روشن شود. هر دو نوری که از دو مسیر به هم می رسند و تداخل می کنند دو بازتاب را تجربه می کنند و از نظر تعداد بازتاب اختلاف فازی ایجاد نمی شود.

در مورد بخش دوم پرسش شما، وقتی که نور سفید در تداخل بکار می رود، طبعا شرایط تداخل سازنده برای هر طول موج که ایجاد شد آن رنگ در مرکز و روشن دیده می شود. اگر یکی از آینه ها را به نحوی تغییر دهیم که طول مسیر نور آن بازو بیشتر شود اختلاف راه برای طول موج بلندتر می تواند صفر شود و در نتیجه به ترتیب طول موج های بلند تر به نوبت در مرکز قرار می گیرند و روشن می شوند و البته برعکس.

در مورد بخش سوم پرسش شما، فرض کنید منبع نور شما فقط دو طول موج داشته باشد. در این صورت یک حلقه از یک رنگ و حلقه دیگر از رنگ دیگر تشکیل می شود. این حلقه ها در درجات بالاتر تکرار می شوند که قرارگیری آنها به طول موج و شرایط تداخل سازنده برای آن طول موج دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با