تعیین میزان چرخش قطبش نور 

پرسش:

برای تعیین میزان چرخش نور پلاریزه شده کروی در میدان مغناطیسی از چه روشی بهره بگیریم؟

پاسخ:

پرسش شما به این شکل درست نیست. از یک طرف نور پلاریزه کروی نیست و نور پلاریزه دایره‌ای است و از طرف دیگر راستای قطبش خطی در گذر از محیطی که تحت میدان مغناطیسی است تغییر می‌کند که اثر مغناطواپتیک فارادی است و چرخش قطبش دایره‌ای تغییر نمی‌کند.

احتمالا منظورتان چرخش قطبش نور قطبیده خطی در گذر از محیطی که میدان مغناطیسی بر روی آن اعمال شده است می‌باشد. اگر چنین است روش شبیه به آزمایش فعالیت نوری در گذر نور قطبیده خطی از یک محیط فعال نوری مثل آب شکر است. معمولا این محیط بین دو پلاریزور عمود بر هم قرار می‌گیرد که بدون اعمال میدان مغناطیسی باید نوری عبور نکند. پس از اعمال میدان مغناطیس بخاطر اثر فارادی راستای قطبش خطی می‌چرخد و مقداری نور از پلاریزور دوم عبور می‌کند. با اندازه‌گیری زاویه چرخش آن پلاریزور برای رسیدن به تاریکی مجدد، میزان چرخش قطبش بدست می آید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با