تنش عرضی 

پرسش:

در موجبرها چرا شرط زنش عرضی فقط برای تتاهای محدودی برقرار است؟

پاسخ:

در موجبر پارامتری به نام مود موجبر را باید بشناسید تا بتوانید در این مورد صحبت کنید. موجبرها وقتی خیلی از نظر ضخامت نازک می‌شوند و یا اختلاف ضریب شکست مغزی و پوشش کم می‌شود، نور ورودی فقط در زاویه‌های خاصی منتشر می‌شود. اصطلاحا در مودهای خاصی قابلیت انتشار دارند. موجبر ضخیم تعداد مود بسیار زیادی دارد و این انقطاع مود محسوس نیست چون زاویه‌های مناسب برای شرایط انتشار بسیار نزدیک به هم هستند. در شرایط خاصی ممکن است فقط یک مود از موجبر عبور کند که به آن موجبر تک مود می‌گویند. برای اینکه متوجه شوید چرا این اتفاق می‌افتد و در هر زاویه ای نور منتشر نمی شود باید تداخل نور تابیده و بازتابیده از سطوح موجبر را در نظر بگیرید که فقط در شرایط و زاویه ورودی خاصی امکان تداخل سازنده وجود دارد. این مطلب در کتابهای مختلف اشاره شده است. فصل 8 کتاب فوتونیک صالح خیلی خوب و با تصویر واضح این مطلب را نشان می‌دهد. حتما آن فصل را بخصوص چند صفحه اول را مرور کنید و سعی کنید علت محدودیت مود موجبر را متوجه شوید و در این صورت شرط انتشار و رزونانس در عرض موجبر را حتی خودتان می توانید بر اساس تداخل استخراج کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با