توری پراش

پرسش:

استفاده از توری پراش 1200خطی چه قدر میتواند مفید باشد نسبت به توری پراش مثلا 800 خطی و دقیقا در کجا بیشترین ضعف خودش رو نشون میده؟

پاسخ:

کار توری پراش همانطور که از اسمش پیداست پراشیده کردن نور است. رابطه مهمی برای توری پراش در کتابهای اپتیک می توانید پیدا کنید که شکل ساده آن چنین است:

d sin α = m λ

در این رابطه d فاصله خطهای توری از همدیگر است. مثلا توری 1200 خط در میلیمتر فاصله ای حدود 0.8 میکرومتر از یکدیگر دارند. m درجه پراش است که اگر 1 فرض کنیم یعنی پراش مرتبه اول را در نظر گرفته ایم. λ طول موج است و در این شرایط  α زاویه ای می شود که نور تحت آن زاویه پراشیده می شود.

یعنی اگر ما از توری 1200 خط در میلیمتر استفاده کنیم باید فاصله آنها را حدود 0.8 میکرومتر در نظر بگیریم ولی برای توری 800 خط بر میلیمتر فاصله 1.25 میکرومتر است. پس این رابطه نشان می دهد اگر توری 1200 خط استفاده کنید برای یک طول موج مشخص زاویه پراشیده شدن نور بیشتر است از توری 800 خط.

در نتیجه مسئله مفید بودن یا نقطه ضعف یا قوت نیست و فقط انتخاب است. باید دید توری را برای چه منظوری بکار می برید و فاصله خط مناسب با کاربردتان را انتخاب کنید.

می توانید زاویه را حساب کنید و طول موج را عوض کنید ببینید چقدر نور پاشیده می شود. در ضمن می توانید تفاوت آن با منشور چه از نظر میزان پاشندگی و چه از نظر جهت پاشندگی را بررسی کنید که همه اینها در طراحی تان و بکارگیری قطعه مناسب اثر دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با