زاویه انحراف در منشور

پرسش:

اگر زاویه انحراف ۳۷ و ضریب شکست نور 1.41 باشد، زاویه راس چند است؟  

زاویه انحراف به تنهایی نمی تواند اطلاعاتی از منشور بدهد ولی حتما منظور شما زاویه حداقل انحراف است. منشور ویژگی جالبی دارد که نور ورودی را منحرف می کند و نسبت به مسیری که داشته است زاویه پیدا می کند. این انحراف با چرخاندن منشور تغییر می کند. اگر منشور متساوی الساقین باشد، وقتی که پرتو نور داخل منشور موازی قاعده شود، در این شرایط انحراف نور در گذر از منشور به حداقل مقدارش می رسد. برای چنین شرایطی بر اساس هندسه مسئله به سادگی می توانید ارتباطی بین این شرایط برای ضریب شکست مشخص و زاویه راس پیدا کنید. مسئله یک هندسه ساده و با درنظر گرفتن قانون اسنل است.

n = (Sin (Dm +A)/2)/Sin A/2

Dm زاویه حداقل انحراف، A زاویه راس و n  ضریب شکست منشور است.

این رابطه را به سادگی می توانید بر اساس همان هندسه استخراج کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با