زاویه انحراف نور در منشور

پرسش:

در مورد زاویه انحراف منشور سوال دارم و اینکه چه ارتباطی بین زاویه راس A و زاویه انحراف هست؟

پاسخ:

رابطه منشور در کتاب‌های درسی اپتیک آمده است:

i: زاویه پرتو تابش

́i: زاویه پرتو خروجی

r: زاویه شکست پرتو تابشی

: زاویه شکست پرتو خروجی

A = r+ŕ زاویه راس منشور

D = i+í-A زاویه انحراف

 

البته لزومی ندارد چنین رابطه‌ای را حفظ کنید، با رسم یک منشور با زاویه راس اختیاری می‌توانید با بکار بردن قانون اسنل رابطه را استخراج کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با