زاویه بروستر در لیزرهای گازی

پرسش:

چرا دو انتهای لولۀ حاوی گاز (محیط فعال لیزر)  با زاویۀ بروستر بسته شده است؟

اگر بخواهیم لیزری با قطبش خطی ایجاد کنیم باید به نحوی نور قطبیده شود. یک راه برای قطبیده کردن نور استفاده از قطبشگر است. البته قطبشگرها بازدهی مشخصی برای قطبیده کردن نور دارند. یک راه دیگر برای ایجاد نور قطبیده استفاده از بازتاب تحت زاویه بروستر است. از آنجا که نور لیزر با دقت خوبی جهتمند است در صورت استفاده از زاویه بروستر با دقت بالایی نور قطبیده می‌شود. زاویه بروستر از ویژگی‌های بسیار جالب در بازتاب نور از سطوح دی الکتریک است که به خوبی توسط مدل الکترومغناطیسی توجیه می‌شود. ما روزمره با این پدیده مرتب سروکار داریم ولی چون چشم ما قادر به تشخیص نور قطبیده نیست معمولا متوجه این پدیده نمی‌شویم. در هر حال با پنجره بروستر قطبش نور لیزر پایدار و تثبیت می شود.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با