شدت نور با قطبیدگی جزئی

پرسش:

نوری که به طور جزئی قطبیده است هنگام عبور از قطبشگر شدت آن چگونه است درواقع می‌دانیم که شدت از مجموع شدت نور قطبیده و شدت نور ناقطبیده بدست می‌آید اما چه بلایی سر نور ناقطبیده می‌آید و چرا شدت نور ناقطبیده در واقع در هنگام محاسبه شدت کل نصف شدت نور ناقطبیده است؟

پاسخ:

پرسش شما بخصوص در انتها واضح نیست. اگر منظورتان این است که وقتی نور غیرقطبیده از یک قطبشگر عبور می‌کند و شدت نصف می‌شود بقیه شدت چه شده است، باید گفت در قطبشگرهای جذب انتخابی طبعا آن مؤلفه از قطبش، جذب قطبشگر می‌شود و مؤلفه دیگر عبور می‌کند. اگر نوری قطبیده جزئی باشد یعنی مؤلفه‌های میدان الکتریک نور در یک جهت خاص بیشتر از بقیه جهات هستند. اگر چنین نوری از یک قطبشگر که محور عبور آن همان راستای ارجح است عبور کند، شدت نور خروجی، بیشتر از راستای عمود بر آن است.

به طور خلاصه اگر نور غیر قطبیده به یک قطبشگر بتابد، شدت نور خروجی با چرخاندن قطبشگر تغییر نمی‌کند و در هر صورت شدت کمتر از شدت نور ورودی و در واقع نصف آن است.

اگر نور قطبیده خطی از یک قطبشگر عبور کند، با چرخاندن قطبشگر، شدت در یک راستا به صفر می‌رسد و در راستای عمود بر آن تغییری نمی‌کند و کامل عبور می‌کند.

اگر نور نیمه قطبیده از قطبشگر عبور کند شدت در هیچ شرایطی به صفر نمی‌رسد و شدت نور عبوری کم و زیاد می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با