شعاع فریزها در تداخل سنج مایکلسون

پرسش: شعاع فریزهای تداخلی در آزمایش تداخل سنج مایکلسون از چه رابطه ای به دست می آید؟

پاسخ: در تداخل سنج مایکلسون فریزها از دایره های هم مرکز تشکیل شده اند. شعاع هریک از دایره ها با هم فرق دارد و با جابجا کردن یکی از آینه ها شاهد جمع شدن یا باز شدن حلقه ها هستیم. با جابجایی یکی از آینه ها به اندازه نصف طول موج نور استفاده شده، یک نوار جابجا می شود و یک دایره جای خود را به دایره دیگر می دهد. از طرف دیگر شعاع دایره ها هم به فاصله تداخل سنج تا پرده دارد. در نتیجه رابطه ای برای شعاع فریزهای تداخلی در تداخل سنج مایکلسون نیست و رابطه برای جابجایی آینه و جابجایی فریزها است. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با