شکست نور در منشور

پرسش: می خواستم بدانم که امکان این هست که نور وارد شده به یک منشور فقط وقتی شکست پیدا کند که از یک وجه خاص وارد شود؟
اگر بله خوشحالم میشم برایم توضیح بدید.

پاسخ: عملکرد منشور صرفا شکست نور نیست. شکست نور در هر مرزی که دو محیط شقاف را جدا می کند، وقتی که نور با زاویه مناسبی به آن مرز بتابد پیش می آید. یکی از وظیفه های اصلی منشور شاید دو بار شکست پیاپی نور باشد که منجر به انحراف نور از مسیر اولیه خود می شود. منشور در واقع به طور معمول قطعه ای اپتیکی است که مسیر نور را منحرف می کند. در شرایط معمول که نور را به مرز دو محیط همگن وهمسانگرد بتابانیم، وقتی که نور به صورت عمودی به فصل مشترک آنها می تابد، شکستی اتفاق نمی افتد. با تاباندن نور تحت زاویه غیر از عمود، نور شکسته می شود. در نتیجه اگر نور عمود بر یک سطح منشور به آن بتابد، در آن سطح شکسته و منحرف نمی شود ولی در سطح دوم که قطعا نسبت به این سطح زاویه دارد، دیگر زاویه تابش عمود نخواهد بود و نور شکسته شده و نسبت به راستای اولیه منحرف می شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با