عدسی استوانه‌ای

پرسش:

یک خط روی یک برگه میکشیم بعد عدسی استوانه‌ای رو به طوری که محور عدسی در راستای خط باشه قرار میدیم (در این حالت در داخل عدسی خط را بدون انحراف میبینم). به تدریج عدسی را حول محور عمود بر برگه میچرخانیم ( در این حالت در داخل عدسی خط را انحراف یافته می‌بینیم) تا زمانی محور عدسی عمود بر خط می‌شود (در این حالت نیز خط را بدون انحراف می‌بینیم).
ماکزیمم مقدار زاویه انحراف چقدر است؟

پاسخ:

وقتی که خط در راستای محور عدسی باشد راستای خط تغییری نمی‌کند و پهنای خط تحت تاثیر عدسی قرار می‌گیرد. در نتیجه تصویر خط بدون تغییر راستا پهن یا باریک می‌شود که بستگی به توان عدسی دارد. اگر خط عمود بر محور عدسی باشد، پهنای خط تغییری نمی‌کند ولی طول خط تحت تاثیر عدسی قرار می گیرد یعنی بر اساس توان عدسی ممکن است طول خط بلند و کوتاه شود. اگر خط نسبت به محور عدسی زاویه داشته باشد، دو مؤلفه در راستای محور و عمود بر آن رفتار متفاوتی دارند که باعث می شود به نظر آید انحرافی ایجاد شده است که البته به توان عدسی بستگی دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با