عدسی واگرا

پرسش:

اگه چشمه نور نقطه ای از کانون یک عدسی واگرا بتابه، نور به چه صورت منحرف میشه ؟

عدسی واگرا همیشه تصویری مجازی و کوچکتر نزدیک تر به عدسی ایجاد می کند. اگر چشمه نور نقطه ای روی کانون عدسی واگرا قرار گیرد، تصویر مجازی در فاصله نصف فاصله کانونی قبل از عدسی ایجاد می کند. این بدان معنی است که پرتوها پس از گذر از عدسی واگرا شده به نحوی که امتداد آنها در فاصله نصف فاصله کانونی جمع می شوند. به عبارتی به نحوی پرتوها واگرا می شوند که انگار از نقطه ای در آن فاصله تابیده شده اند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با