فابری پرو

پرسش:

درآزمایش تداخل از لایه نازک چرا نوارهای تداخلی درجهت عبوری از تیغه میکا قابل مشاهده نیستند؟

پاسخ:

اگر تیغه میکا ضخامت مناسب داشته باشد تداخل در عبور هم دیده می شود و محدود به بازتاب نیست. ولی چون در بازتاب شدت نورهای بازتابیده تقریبا با هم مشابه است تداخل بهتری در بازتاب دیده می شود. در عبور نور از لایه نازک، شدت نور اولیه خیلی بیشتر از نورهای بازتابی است در نتیجه اثر تداخلی بخاطر شدت بالای نور اولیه وضوح کمتری دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با