فریزهای بازتابی و عبوری در حلقه های نیوتون

پرسش:
چرا در آزمایش حلقه های نیوتن با نور سفید نمایانی فریزهای بازتابی بیشتر از نمایانی فریزهای عبوری است؟(می‌دانیم که در بازتاب نور از مرز جدایی شیشه و هوا تقریبا 4% نور بازتاب پیدا کرده و 96 % عبور می کند. و نمایانی از رابطه v=(Imax-Imin)/(Imax+Imin) بدست می آید.

پاسخ:
در بازتاب، هر دو سطح تقریبا بازتابی حدود هم دارند در حالیکه در عبور نور عبوری به شدت غالب هست و بازتاب بعدی نسبت به آن تقریبا ناچیز است. بر اساس همین رابطه که ذکر کرده اید، نمایانی بیشتری در بازتاب انتظار می رود.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با