قانون مالوس

پرسش: قانون مالوس برای N قطبنده که باهم زاویه a می‌سازند به چه صورتی هست؟ رابطه کلی؟

پاسخ: برای حل مسئله می توانید خودتان روابط را بنویسید ولی نکات زیر هم در جهت حل مسئله کمک است و هم اهمیت این مسئله را نشان می دهد.

اگر دو قطبشگر را عمود بر هم در نظر بگیریم نوری از این دو نمی گذرد. جالب است که اگر یک قطبشگر دیگر با زاویه 45 درجه با هر یک از دو قطبشگر دیگر بین دو پلاریزور قبلی قرار گیرد حالا نور عبور می کند. در واقع این مسئله ساده شما هست که تعداد قطبشگر 3 تا و زاویه 45 درجه است. می توانید قانون مالوس را برای 45 درجه بکار ببرید و مقدار نور عبوری از قطبشگر دوم و در نهایت سوم را محاسبه کنید. برای حل پارامتر یک مسئله بجای عدد 3 و زاویه 45 درجه تعداد را N بگیرید و زاویه را هم انتخاب کنید و قانون مالوس را بکار ببرید. روش ماتریس در این نوع مسائل معمولا بکار می رود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با