قانون مالوس

 

 چرا طبق قانون مالوس از دو قطبشگر باید استفاده کنیم بودن تحلیلگر چه فایده ای دارد وقتی نور قطبیده را تحت زاویه غیر عمود از خود عبور دهد؟ اگر نور قطبیده منظور ماست یک قطبشگر کافی بود؟

اگر منظور شما ایجاد نور قطبیده یا قطبیده کردن نور است، بله نیازی به دو قطبشگر نیست و یک قطبشگر کافیست. این مسئله ارتباطی به قانون مالوس هم ندارد.

قانون مالوس بیانگر این است که اگر نوری قطبیده بود، شدت آن در عبور از یک قطبشگر دیگر، به زاویه بین قطبش نور و محور عبور قطبشگر بستگی دارد. حال اگر نور اولیه قطبیده نبود، یک قطبشگر، اول نور را قطبیده می کند و سپس از قطبشگر دوم یا به عبارتی تحلیلگر عبور می کند. در این صورت زاویه بین محور عبور دو قطبشگر شدت نور عبوری را تنظیم می کند. از این کنترل برای تنظیم شدت نور یا ساختن یک شیر نوری استفاده می شود. البته باید توجه داشت که نور خروجی قطبیده است و قطبشی مطابق راستای عبور قطبشگر دوم خواهد داشت.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با