ماتریس انتشار

پرسش:

سلام وقتی یک باریکه گوسی از یک محیط عبور می‌کند و ضریب شکست محیط با شدت باریکه گوسی متناسب باشد انگاه چطور ماتریس انتشار در عبور از محیطی به طول l  بدست اوریم!؟

وقتی که یک باریکه گاوسی از محیطی که ضریب شکست وابسته به شدت دارد، عبور می کند این محیط برای آن باریکه مثل یک عدسی عمل می کند. در عدسی همگرا برای مثال طول مسیر نوری در وسط عدسی بیشتر از آن برای کناره عدسی است. در اینجا هم در وسط که شدت نور بیشتر است ضریب شکست بیشتر و در نتیجه نور طول مسیر نوری بیشتری تجربه می کند. ماتریس انتشار بر این مبنا تنظیم می شود و در نهایت باید مثل یک عدسی عمل کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با