1401/10/21

محاسبه نور انتقالی پراکنده(diffuse transmitted)

پرسش:

من با استفاده از یک دستگاه یووی ویزیبل، نمونه های آزمایشگاهیم را مورد بررسی قرار دادم و تونستم نمودار جذب(abs)  و نمودار انتقال مستقیم(specular transmitted) یا همون T به دست بیارم اما برای مدلسازی در نرم افزار نیاز به نمودار انتقال پراکنده (diffuse transmitted)  دارم، آیا با استفاده از فرمول ها و بدون دستگاه های آزمایشگاهی میشود مقدار نور پراکنده را به دست آورد؟

پاسخ:

در مورد طیف عبوری (transmission spectra) بکار بردن واژه specular متداول نیست هرچند توسط برخی بکار رفته است. منظور افرادی که برای عبور این واژه را بکار برده اند این بوده که هیچگونه پراکندگی در نظر گرفته نشده یا اینکه بخش عبوری و پراکنده نشده را در نظر گرفته اند. اساسا specular  برای بازتاب و آن هم وقتی که بازتاب آینه ای باشد و نور از سطح بازتابنده پخش نشود در نظر گرفته می شود.

وقتی که ماده ای که از آن طیف می گیریم بدون پراکندگی در طول موج مورد نظر باشد یعتی با عبور نور از ماده هیچ نوری پراکنده نمی شود و تمام نور تابیده در همان راستای تابش از محیط خارج می شود. در این صورت اگر جذبی وجود داشته باشد طیف عبوری یا جذبی را می توانید ثبت کنید که به عبارتی همان specular transmission است. اگر بخشی از نور پراکنده شود طبعا از شدت پیکها در طیف عبوری کم می شود چون بخشی از نور پراکنده شده است. میزان تغییر در پیک جذبی یا عبوری به واسطه پراکندگی، به میزان پراکندگی بستگی دارد. از آنجا که این میزان به وضعیت ماده بستگی دارد باید اطلاعاتی در رابطه با میزان پراکندگی ماده داشته باشید تا با اعمال آن بتوانید شدت کاهش یافته بر اثر پراکندگی را در نظر بگیرید. البته به میزان ناچیزی این پراکندگی به طول موج هم وابستگی دارد که اگر محدوده طیفی مورد بررسی وسیع باشد، باید آن را هم در نظر بگیرید. برای کسب اطلاعات از میزان پراکندگی ماده مورد نظرتان، حتما باید آزمایش انجام گیرد چون میزان پراکندگی به غلظت ماده پراکننده وابسته است. در هر حال در صورتی که ضریب پراکندگی را می دانید می توانید با ضرب آن در شدت نور عبوری در هر طول موج و البته در صورت نیاز با در نظر گرفتن وابستگی طول موجی پراکندگی، میزان تغییر در نور عبوری را محاسبه کنید.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با