مدهای مختلف فیبر نوری

پرسش: پرتوهای نوری که در درون یک فیبر در حال انتشارند چگونه با یکدیگر ترکیب شده و مدهای مختلفی نظیر LP01، LP11 و غیره را تشکیل می دهند؟ تداخل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی پرتوهای مختلف چگونه موجب تعیین شکل این مدها میشود؟

 

پاسخ: فیبر نوری تک مد، فیبری است که فقط یک مد قابل انتشار است. با تغییر نسبت ضریب شکست مغزی و پوشش و همینطور ضخامت فیبر، مدهای بیشتری امکان انتشار پیدا می‌کنند. در این صورت در خروج از فیبر مجموعه این نورها دیده می‌شوند. اطلاعات بیشتر در این مورد در کتاب‌های مختلف یافت می‌شود. کتاب فوتونیک صالح، دو فصل خوب در این رابطه دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با