معاینه چشم توسط دستگاه افتالموسکوپ 

پرسش:

هنگام معاینه یک فرد توسط چشم پزشک توسط دستتگاه افتالموسکوپ اگرچه دربیمار نزدیک بین که پرتو ها در جلوی شبکیه فرد معاینه کننده قرار میگیرد و یا در بیمار دور بین که پرتوها در پشت شبکیه بالینگر قرار میگیرد و معاینه کننده نمی تواند وضوح را به اندازه کافی داشته باشد یعنی پرتو ها در سطح شبکیه تشکیل نمی شوند. در این حالت گیرنده های بالینگر چگونه عمل می کند که میتواند سطح شبکیه فرد بیمار را ببیند؟

پاسخ:

افتالموسکوپ نیازی به تشکیل تصویر روی شبکیه ندارد و باید شبکیه را با سیستم اپتیکی خود بتواند ببیند. طبعا برای تصویر کردن شبکیه باید سیستم اپتیکی چشم و فاصله آن تا شبکیه در نظر گرفته شود. در هر حال افتالموسکوپ ابزاری برای مشاهده شبکیه است که در ضمن این کار می‌تواند موقعیت شبکیه که نشان‌دهنده نزدیک بینی یا دوربینی چشم است را نیز تخمین بزند. مثلا اگر افتالموسکوپ در شرایط خاصی از شبکیه چشم سالم تصویر ایجاد می‌کند، برای چشم نزدیک‌بین یا دوربین باید تغییری برای وضح شبکیه ایجاد شود که معیاری از میزان بیماری است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با