منحرف کردن نور

پرسش:

آيا با استفاده از يك حلقه بزرگ با ميدان مغناطيس قوي مي‌توان نور عبوري از داخل حلقه را در مركز حلقه متمركز كرد تا شبيه يك ذره بين شيشه اي عمل كند؟

نور نه بار الکتریکی دارد و نه جرم و دلیلی ندارد که در میدان مغناطیس منحرف شود. نور طبق نسبیت عام پیش بینی شده است که تحت میدان گرانشی منحرف شود.

ماهیت نور همیشه از بحث‌های چالشی بوده است. واقعا نور چیست. از دید الکترومغناطیس نور از میدان های الکتریکی و مغناطیسی نوسانی عمود بر هم تشکیل شده است. نور برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارد. این میدان های نوسانی باعث می شوند که نور منتشر شود و انرژی حمل کند. تا زمانی که نور به مانع یا هدفی برنخورده است نمی‌توان درمورد وجود نور چیزی گفت. منظور این است که اثری در اطرافش ندارد و فقط در مسیر انتشار باید مانعی قرار داد تا اثر آن را حس کرد. از این رو امکان آشکارسازی نور و ثبت آن غیر از مسیر انتشار نیست. آنچه ثبت می‌شود اثر نور روی مانع است و نه خود نور. واقعا نور چیست. به راحتی می‌توانیم منکر وجود نور بشویم ولی نمی‌توانیم منکر آثار آن شویم.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با