مواد اپتیکی و لایه های نازک و کاربرد در اپتیک

 

پرسش: در مورد مواد اپتیکی و لایه های نازک به تحقیقی با زبان فارسی نیاز دارم، کاربرد لایه‌های نازک در اپتیک هم نیاز به یک سری اطلاعات دارم.

 

پاسخ: در برخی کتاب‌های اپتیک و مهندسی اپتیک مانند کتاب ” مهندسی اپتیک نوین: طراحی دستگاه‌های اپتیکی نوشته وان .ج. اسمیت ، ترجمه کیاست پور و ایزدی” در این رابطه مطلب هست.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با