1401/09/21

میدان مغناطیسی

پرسش:

آیا میتوان دو میدان مغناطیسی را با هم ترکیب کرد
 آیا این امر امکان پذیر است؟؟؟

پاسخ:

میدان بحث جذابی است و پیچیدگی زیادی دارد. میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و میدان جاذبه را می شناسیم و روزمره با اثرات آنها سروکار داریم. میدان قابل لمس یا قابل ثبت نیست ولی وقتی ماده مناسب در آن میدان قرار می گیرد آثار میدان را می توانیم حس کنیم. در هر صورت میدان ها همه شدتی دارند که در شرایط مناسب و با در نظر گرفتن توزیع برداری میدان قابل جمع هستند. میدان مغناطیسی هم قابل جمع است البته باید در هر نقطه شرایط میدان و تغییرات در نظر گرفته شود و نباید صرفا شدت ها جمع شوند. گاهی بخاطر نوسانات میدان و جمع مخرب بین اجزا، با وجودی که شدت میدان زیاد است ولی تداخل مخرب مجموع میدان را حذف و حتی صفر می کند. برای جمع میدان باید ماهیت برداری آن در نظر گرفته شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با