۱۴۰۰/۱/۲۸

نحوه مساوی کردن طول بازوها در تداخل سنج مایکلسون

پرسش:
نحوه صفر کردن طول بازوها در تداخل سنج مایکلسون چگونه است؟

پاسخ:

در تداخل سنج مایکلسون بسته به کاری که می خواهید انجام دهید طول بازوها مساوی یا حدود هم باید باشند. طول بازوها قطعا صفر نمی شوند. ولی اگر منظور مساوی کردن طول بازوها یا صفر کردن اختلاف راه است، باید ابتدا به صورت ظاهری و با اندازه گیری طول دو بازو مساوی گرفته شود و سپس با مشاهده فرانژها و بهبود کنتراست یا نمایانی آنها به بهترین وضعیت رسید. از آنجا که منابع غیر لیزری همدوسی کمتری دارند، تنظیم دقیق نهایی می تواند با یک منبع نور غیر لیزری باشد که فقط در شرایطی فرانژ نشان می دهد که طول بازوها با دقت خوبی برابر باشند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با