ورود نور به محیط شفاف

پرسش:

چرا با ورود نور به محیط شفاف جدید، نور باز هم به مسیر مستقیم طی مسیر می کند و پراکنده نمی‌شود؟

این پرسش از پرسش‌های کلیدی و جالب است. و می‌تواند بحث از دیدگاه‌های مختلف بشود. از دید اپتیک هندسی، پراکندگی می‌تواند بر اساس رسیدن پرتو نور به محیطی با ضریب شکست متفاوت باشد که در مرز دو محیط نور شکسته می‌شود. اگر عوامل پراکننده را غیر جاذب فرض کنیم و ابعاد آن‌ها کوچک باشد، یک دسته پرتو نورانی با تابش به آن ذرات در جهات مختلف پراکنده می‌شوند. اگر محیط شفاف باشد و عوامل پراکننده در آن نباشند، طبعا نور در مسیر قبلی ادامه می‌دهد و دلیلی برای پراکنده شدن نیست. این پراکندگی ممکن است بخاطر پستی و بلندی ریز روی سطح محیط باشد و یا بخاطر حباب‌ها یا قطراتی داخل محیط ایجاد شود.

از دید الکترومغناطیس که بسیاری از پیچیدگی‌های مربوط به پراکندگی در آن بحث می‌شود موضوع خیلی جذاب‌تر است. می‌توانید بر اساس مدل الکترومغناطیسی در این مورد فکر کنید.

منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با