پراش از توری

پرسش:

چرا در مرتبه‌های مضارب سوم در توری ۸۰ خط بر سانتی متر شدت بسیار کمی دارند و دیده نمیشوند؟

توی پراش همانطور که از نام آن پیداست، از طریق پراش نور را تجزیه می کند و اگر نور لیزر باشد آن را در زاویه ای که از رابطه توری بدست می آید و با تعداد خط توری مرتبط است پراشیده می کند. به طور معمول برای توری ها بیشترین شدت در پراش رتبه صفر است که جدایی طول موج وجود ندارد. در رتبه های بعدی شدت پراش کم و کمتر می شود. روابط پراش در کتابهای اپتیک در دسترس هستند ولی توصیف ساده این کاهش شدت پراش در رتبه های بالاتر شاید به شکل زیر باشد. اگر فقط یک شیار باریک داشته باشیم، پراش از این شیار در وسط پرشدت و در کناره ها کمتر است. پراش از توری پراش ضمن آثار تداخل شیارها از این رابطه هم تبعیت می کند.

این کاهش شدت نور پراشیده در رتبه های بالاتر محدود به توری خاصی نیست و برای همه توری ها است. البته روشهایی برای اینکه شدت را در رتبه خاصی بیشتر کنند و بخصوص شدت در رتبه صفر که اغلب ارزش طیفی ندارد را کاهش دهند است که به طراحی توری بر می گردد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با