تداخل سنج ماخ زندر

تداخل‌سنج‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای منظوری طراحی شده‌اند. تداخل نتیجه برهم‌نهی دو موج است و این برهم‌نهی نیز ناشی از اختلاف طول موج یا اختلاف طول مسیر نوری است. منظور از طول مسیر نوری، طول ضرب در ضریب شکست است به نحوی که مثلا طول مسیر نوری، 1 متر در هوا معادل طول مسیر نوری حدود 60 سانتی‌متر در شیشه است. در نتیجه از آنجا که طرح تداخلی متاثر از عواملی مثل طول مسیر نوری و طول موج است می‌توان از آن برای چنین اندازه‌گیری‌هایی استفاده کرد.تداخل‌سنج ماخ زندر یکی از تداخل‌سنج‌هایی است که بیشتر برای ارزیابی تغییرات کوچک ضریب شکست مثلاً یک لوله گاز و نیز تغییراتی که در آن پیش می‌آید، استفاده می‌شود. از همین ایده تداخل‌سنج ماخ زندر در موجبرها و در فیبرهای نوری نیز استفاده می‌شود. انواع دیگر تداخل‌سنج‌ها هم بر این اساس ساخته شده‌اند. چیدمان این تداخل‌سنج به شکل زیر می‌باشد که در آن از دو آینه و دو نیم‌آینه استفاده شده است.

نیم آینه اول، نور را به دو قسمت تقسیم می‌کند و این دو نور از دو آینه بازتاب می‌شوند. دو پرتو توسط نیم آینه دوم، دوباره به هم می‌رسند. طول مسیر نوری برای هر دو باریکه یکسان است. حال اگر در یکی از این مسیرها تغییری ایجاد شود مثلاً با قرار دادن مانعی با ضریب شکست متفاوت در مسیر یکی از پرتوها، طول مسیر آن تغییر کند، این تغییرات موجب ایجاد اختلاف راه می‌گردد و نوارهای تاریک و روشن شکل می‌گیرد. فشردگی فریزهای تداخلی نشان دهنده اختلاف راه زیاد است و باز بودن آنها از هم نشان دهنده اختلاف راه کم است. در این نوع تداخل‌سنج امکان مطالعه تغییرات طول مسیر نوری و در نتیجه ضریب شکست موضع به موضع هدف وجود دارد. مثلا اگر شعله شمعی در مسیر یکی از شاخه های تداخل سنج قرار گیرد، توزیع تغییرات ضریب شکست در بخش‌های مختلف مسیر قابل مشاهده خواهد بود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با