تداخل سنج مایکلسون 

تداخل سنج مایکلسون، از یک تقسیم‌کننده باریکه یا نیم آینه و دو آینه تشکیل شده است. تقسیم‌کننده، نور را به دو مسیر عمود بر هم تقسیم می‌کند و هر یک از آن‌ها، در طول مسیر از یک آینه بازتابیده می‌شوند. از آنجا که دو پرتو بازتابی از دو آینه، می‌توانند طول مسیرهای متفاوتی را طی کنند، می‌توان طرح تداخلی که نتیجه این اختلاف راه نوری است را مشاهده کرد. این تداخل‌سنج با تقسیم نور به دو قسمت و امکان دست کاری در مسیر یکی از آن‌ها، می‌تواند به ارزیابی آنچه که در مسیر یکی از آینه‌ها اتفاق افتاده، بپردازد. به عنوان مثال اگر طول یکی از مسیرها را زیاد کنیم،  ممکن است با افزایش طول این مسیر و کاهش همدوسی نسبی بین دو مسیر، طرح تداخل به تدریج محو شود. به این ترتیب  می‌توانیم با استفاده از این روش، طول همدوسی نور تابیده را بدست بیاوریم. به عنوان مثالی دیگر، می‌دانیم که در صورت حرکت دادن آینه‌ها،  شرط تداخل بهم می‌خورد و نوارهای تداخلی حرکت می‌کنند. بنابراین با شمارش نوارها، ممکن است بتوانیم تغییر مکان یک آینه را ارزیابی کنیم. البته این ارزیابی در حد دقت طول موج است چون جابه‌جایی هر نوار به اندازه یک طول موج، جابه‌جایی آینه را نتیجه می‌دهد. به دلیل جبهه موج کروی در  تداخل‌سنج مایکلسون، طرح تداخلی به شکل  نوارهای دایره‌ای هستند. با کمی دست کاری در این تداخل‌سنج می‌توان جبهه موج تخت ایجاد کرد. این جبهه موج تخت می‌تواند از قطعات اپتیکی عبور کرده و کیفیت قطعات اپتیکی مثل یک عدسی را ارزیابی کند. این نوع تداخل‌سنج را تداخل‌سنج تویمن گرین می‌نامند. در آزمایش‌های تداخل‌سنجی قطعات باید محکم به سطح میز کار نصب شوند و ارتعاش محیط به آن‌ها منتقل نشود. چون حتی ارتعاش در حد طول موج  هم می‌تواند نوارها را حذف کنند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با