رسم منحنی

در برخی آزمایش‌ها پس از اندازه‌گیری، می‌توان با رسم یک منحنی و کمی دقت در شیوه تغییرات کمیت‌های اندازه‌گیری شده، دید فیزیکی بهتری در رابطه با آن پدیده بدست آورید. در واقع کمی کردن و اندازه‌گیری از قدرت‌های مهم بشر است و از پایه‌های اساسی فیزیک به شمار می‌رود. رسم منحنی زمانی مطرح می‌شود که بخواهیم چگونگی تغییرات یک کمیت را نسبت به کمیت دیگر بررسی کنیم. مثلا اگر نور عبوری از دو قطبشگر را در نظر بگیریم، شدت این نور با چرخاندن یکی از قطبشگرها تغییر می‌کند. این تغییرات جالب، نشان دهنده رفتار نور قطبیده است و با مشخص کردن چگونگی این تغییرات می‌توان از این پدیده بهره بیشتری گرفت. با رسم منحنی می‌توانید میزان شدت عبوری را برای هر زاویه‌ای پیش بینی کرده و از آن به عنوان یک شیر نوری با تنظیم دقیق استفاده کنید. برای رسم منحنی، ابتدا باید داده‌های آزمایش را در یک جدول وارد کنید. این داده‌ها شامل دو ستون است که یکی مربوط به پارامتری است که تغییر می‌دهید (در مثال فوق: زاویه قطبشگر) و یکی پارامتری است که اندازه می‌گیرید (در مثال فوق: شدت نور). پس از ثبت داده‌ها، باید با توجه به محدوده آن‌ها، اطلاعات را یا روی کاغذ میلیمتری یا توسط نرم‌افزارهای کامپیوتری رسم کرد. در کارهای آزمایشگاهی و ثبت داده، دقت اندازه‌گیری و تکرارپذیری مهم است و باید بر این اساس روند تغییرات بدست آید. اگر از نرم افزار کامپیتری برای رسم منحنی استفاده می‌کنید می‌توانید از امکانات آن برای تحلیل و تخمین روند تغییرات استفاده کنید. مثلا در مثال بالا روند تغییرات سینوسی است که با تعداد مناسبی داده، قابل مشاهده خواهد بود. در فیزیک از این روش برای ارائه مدل مربوط به روند تغییرات در پدیده‌های فیزیکی، استفاده می‌شود. بر  اساس مدل تجربی بدست آمده از این طریق، می‌توان در مورد مدل نظری فکر کرد. جالب است که پدیده‌های فیزیکی، واقعیت‌های طبیعت هستند و روندی را دنبال می‌کنند که طبیعت بر پایه آن‌ها استوار است. مثلا نیروی جاذبه، یک واقعیت طبیعی است که بر اساس آن، سقوط آزاد و قوانین نیوتون شکل می‌گیرد. تاثیر پارامترهای مختلف در جاذبه، به عنوان واقعیت طبیعی، بر اساس تجربه و با بررسی منحنی تغییرات بدست می‌آید و از روی آن، مدل وابستگی‌ها استخراج می‌شود. از این روش در بسیاری از پدیده های فیزیکی استفاده شده است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با