آینه تخت

 آینه تخت نوعی آینه است که سطح آن تخت بوده و به منظور بازتاب متناظر، بدون تغییر در پرتو فرودی، از آن استفاده می‌گردد. در واقع تنها اثر یک آینه تخت ایده‌آل، اعمال تغییر در جهت پرتو فرودی است. در فرود پرتو نور بر آینه تخت، زوایای تابش و بازتابش مطابق با قانون بازتاب رفتار کرده و پرتوهای متناظر زوایای یکسانی را با خط فرضی عمود بر سطح آینه می‌سازند. لذا در صورتی که پرتوی غیر عمود، تحت زاویه‌ای خاص به آینه بتابد، پرتو بازتابیده  با زاویه‌ای معادل با دو برابر این مقدار نسبت به راستای پرتو اولیه، منحرف خواهد شد. این نوع آینه در آزمایش‌های بسیاری همچون تداخل سنجی و سایر آزمایش‌هایی که در خلال انجام آنها نیاز به ایجاد انحراف در راستای انتشار پرتو نور است، مانند آزمایش شاقول اپتیکی، کاربرد دارد. همچنین از این نوع آینه در برخی انواع لیزر، به عنوان آینه لیزر استفاده می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با