عدسی واگرا

عدسی واگرا، نور عبوری از خود را واگرا می­‌کند. یعنی اگر یک دسته پرتو موازی به این عدسی بتابانیم، پرتوهای شکسته شده، در پشت عدسی در نقطه‌­ای به نام کانون عدسی یکدیگر را قطع می­‌کنند که مجازی است. فاصله بین عدسی و کانون عدسی را فاصله کانونی گویند.


در این عدسی­‌ها قسمت­‌ مقعر، بخشی از یک دایره هستند و خطی که از مرکز این دایره­‌ها می­‌گذرد محور اصلی عدسی نام دارد. این عدسی­ به سه شکل تخت-کاو، دو کاو و هلالی مقعر وجود دارد.

به این عدسی، عدسی منفی هم گفته می‌­شود، چون فاصله کانونی و کانون آن منفی و مجازی هستند. کانون مجازی به این معنی است که کانون در آن طرفی از عدسی قرار دارد که چشمه نور وجود دارد. در عدسی هلالی مقعر سطح مقعر دارای شیب بیشتری از سطح محدب می­‌باشد، در نتیجه وسط آن نازکتر است و کانون آن نیز مجازی است. تصویر در عدسی واگرا :

p + 1/q = 1/f/

p: فاصله شی از عدسی

q : فاصله تصویر از عدسی

f: فاصله کانونی‌

در این عدسی فاصله کانونی منفی بوده و تصویری که تشکیل می‌­شود مجازی و کوچکتر از شیء می‌باشد.

بزرگنمایی:  M= – q/p ،  اگر قدر مطلق بزرگنمایی بزرگتر از یک باشد ، تصویر بزرگتر از شی خواهد بود و برای تصویر مجازی M مثبت بوده و تصویر مستقیم است.

 فاصله کانونی: برای عدسی نازک مقدار فاصله کانونی برابر است با نصف شعاع سطوح انحنا دار است ولی اگر عدسی ضخیم باشد، دیگر نمی‌توان از این رابطه استفاده کرد. گاهی ممکن است بخواهیم فاصله کانونی عدسی را که دارای دو سطح  با شعاع انحنای متفاوت هستند بدست آوریم، در این شرایط برای بدست آوردن فاصله کانونی یک عدسی در هوا، از عبارت زیرکه به رابطه لنز معروف است، استفاده می کنیم:                                                        عدسی واگرا3.JPG

f : فاصله کانونی

شعاع سطحی که به منبع نور نزدیکتر است

شعاع سطحی که از منبع نور دورتر است

n : ضریب شکست

d : ضخامت لنز

در این رابطه، به طور قراردادی شعاع سطوح محدب، مثبت و شعاع سطوح مقعر، منفی می‌­باشد.

عدسی نازک: در عدسی‌های نازک، می‌توان از d در مقابلR2 R صرف‌نظر کرد.

 توان اپتیکی: توان اپتیکی یک عدسی نشان‌دهنده ، میزان توانایی یک عدسی در متمرکز کردن نور می‌باشد. هرچه فاصله کانونی عدسی بزرگتر باشد توان آن برای متمرکز کردن نور کمتر است و هر چه فاصله کانونی عدسی کوچکتر باشد توان آن برای متمرکز کردن نور بیشتر است. واحد توان اپتیکی دیوپتر است.

D=1/f

در این رابطه مقادیر با علامت وارد می شوند. اگر توان اپتیکی منفی باشد به این معناست که عدسی واگرا بوده است و هر چه  f  بزرگتر باشد، توان عدسی واگرا کمتر می‌شود، یعنی این عدسی کمتر پرتوها را واگرا می­‌کند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با