پخشنده نور (Diffuser)

اگر نور لیزر به یک قطعه شیشه برخورد کند، بدون تغییر از آن خارج می‌شود اما در صورتی که به یک کاغذ کالک و یا یک شیشه مات برسد، در طرف دیگر به صورت یک نقطه نورانی که در تمام جهات تابش دارد نمایان می‌گردد؛ به عبارت دیگر در این حالت نور پخش می‌شود. می‌توانید پدیده پخشندگی نور را در آزمایش مشاهده فیلامنت لامپ تجربه کنید. همچنین فرآیند ایجاد پخشندگی نور در برخی آرمایش‌ها، همچون آزمایش پیسه‌های لیزری نیز دارای کاربرد است. با مفهوم پخش نور، در بازتاب نیز سروکار داریم که با تاباندن باریکه لیزر به سطوح صیقلی و نیمه صیقلی و مات تجربه می‌کنیم. در مورد پخش نور در عبور از محیط‌های کاملا شفاف، نیمه شفاف و مات نیز شبیه همان پدیده اتفاق می‌افتد. در صورتیکه محیط کاملا شفاف باشد نور عبوری از محیط بدون پراکندگی عبور می‌کند. اگر محیط پخشنده کامل باشد به معنای آن است که نور در طرف دیگر با شدت یکسان در تمام جهات منتشر می‌شود. و در حالت کلی نیز سهم انتشار نور در راستای اولیه بیشتر از راستاهای دیگر است. محیط‌های اپتیکی که سروکار داریم اغلب درجه‌ای از پخشندگی را دارند. مثلا بافت بدن، میوه‌ها و بسیاری محیط‌های شفاف و نیمه شفاف به میزان مختلف پخشندگی دارند. 

با استفاده از یک پخشنده (diffuser) همچون شیشه مات، نور جهتمند لیزر را همچون یک منبع نقطه‌ای تولیدکننده نور پخشنده، به کار می‌گیریم. برای ساخت چنین قطعه‌ای می‌توانیم شیشه پلکسی را روی کاغذ سمباده خیلی نرم به طور یکنواخت و چرخشی سایش دهیم تا سرانجام یک سطح مات ایجاد شود. در صورت استفاده از شیشه معمولی غالباً خمیری از پودر سمباده خیلی نرم را بین دو شیشه ریخته و به صورت چرخشی آنها را حرکت می‌دهند تا سطوح دو شیشه سایش پیدا کنند. زبری سمباده و یا پودر سمباده ی مورد استفاده، تعیین کننده درجه زبری شیشه مات می‌باشد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با