دانشنامه مفاهیم

در این بخش توضیح مختصری راجع به  کلید واژه‌ها و مفاهیمی که در آزمایش‌ها استفاده شده است، ارائه می گردد.

 

[wpdreams_ajaxsearchlite]

ابیراهی رنگی (اپتیک هندسی)

ابیراهی رنگیعدسی‌ها یا به عبارت کلی‌تر، تمامی سیستم‌های اپتیکی عبوری که از شکست نور استفاده می‌کنند، به خاطر وابستگی ضریب شکست به طول ...
بیشتر بخوانید

ابیراهی کروی (اپتیک هندسی)

ابیراهی کرویعدسی‌ها و آینه‌ها اغلب به روشی تولید می‌شوند که شکل هندسی آنها کروی باشد. اگر به یک نیمکره پرتوهای ...
بیشتر بخوانید

ابیراهی ها (اپتیک هندسی)

ابیراهی‌هاما به طور روزمره با عدسی‌ها و آینه‌ها سروکار داریم. عدسی‌ها و دیگر قطعات اپتیکی به عنوان ذره‌بین، یا به ...
بیشتر بخوانید

ساختمان چشم (اپتیک بینایی)

اپتیک بینایی (ساختمان چشم انسان)کار اصلی چشم, آن است که نورهایی را که از خارج دریافت می‌کند، طوری روی پرده ...
بیشتر بخوانید

اپتیک موجی (اپتیک موجی)

اپتیک موجیاز ابتدای خلقت تا کنون انسان بطور روزمره با پدیده‌‌های اپتیکی مواجه بوده است. همین موضوع باعث ایجاد شاخه ...
بیشتر بخوانید

اپتیک هندسی (اپتیک هندسی)

اپتیک هندسیاپتیک هندسی یکی از نظریه‌های مهم در علم نور است. علی‌رغم آنکه برخی از پدیده‌ها مثل تداخل، قطبش، فوتوالکتریک ...
بیشتر بخوانید

بازتاب نور (اپتیک هندسی)

بازتاب نوروقتی که پرتو نوری با یک زاویه مشخص به سطح یک آینه تابیده می‌شود، پرتو بازتابیده با همان زاویه ...
بیشتر بخوانید

بازتاب انتخابی نور (اپتیک هندسی)

بازتاب انتخابی نوروقتی که در یک اتاق نور قرمز روشن باشد، همه چیز قرمز دیده می‌شود و بسته به میزان ...
بیشتر بخوانید

بازتاب و شکست نور (اپتیک هندسی)

بازتاب و شکست نورهمه ی ما به طور روزمره با پدیده‌های بازتاب و شکست نور سر و کار داریم.  قانون اصلی ...
بیشتر بخوانید

بلورهای دوشکستی (قطبش)

بلورهای دو شکستی بلورهایی مانند کلسیت که در آنها شکست دوگانه رخ می‌دهد، بلورهای دوشکستی نامیده می‌شوند. فرض کنید در یک ...
بیشتر بخوانید

بلورهای مثبت و منفی (قطبش)

بلورهای مثبت و منفی میدانیم که در بلورهای دو شکستی تک‌محور، سرعت نور در جهت‌های مختلف یکسان نیست، در نتیجه وقتی ...
بیشتر بخوانید

پاشندگی (اپتیک هندسی)

پاشندگیهمه ما با منشور آشنا هستیم. مهمترین ویژگی که از منشور در زندگی روزمره با آن سروکار داریم ایجاد طیف ...
بیشتر بخوانید

پراش (اپتیک موجی)

پراشپراش پیامدی از سرشت موجی نور است و در ساده‌­ترین توصیف، عبارت است از هر انحرافی از اپتیک هندسی که ...
بیشتر بخوانید

پراکندگی – اپتیک موجی

پراکندگیپراکندگی از جمله پدیده‌هایی است که به طور روزمره با آن سر و کار داریم. به عنوان مثالی آشنا می‌توانیم ...
بیشتر بخوانید

پرتو عادی و غیر عادی (قطبش)

پرتو عادی و غیرعادیوقتی که یک دسته پرتو به بلورهای دو شکستی می‌تابد، ممکن است دو باریکه خروجی ایجاد شود ...
بیشتر بخوانید

پیسه های لیزری (اپتیک موجی)

پیسه‌های لیزری هرگاه باریکه واگرا شده لیزر را بر روی صفحه کاغذ و یا دیوار بتابانید، لکه‌هایی را در میان ...
بیشتر بخوانید

تجزیه نور (اپتیک هندسی)

تجزیه نورمنظور از تجزیه نور، تفکیک طول موج‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن است. به عنوان مثال، در تابش نور سفید به ...
بیشتر بخوانید

ناهمسانگردی اپتیکی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

ناهمسانگردی اپتیکیبلورهایی مانند کلسیت که در آنها شکست دوگانه رخ می‌دهد، بلورهای دوشکستی نامیده میشوند. این نوع بلورها از خانواده ...
بیشتر بخوانید

جهتمندی لیزر

جهتمندی لیزر  چند ویژگی مهم نور لیزر از جمله تکفامی، همدوسی و  شدت بالا، موجب تمایز عمده آن از سایر ...
بیشتر بخوانید

دید در شب (اپتیک بینایی)

دید در شب همانطور که می‌دانید علت مشاهده اجسام، پراکنده شدن نور محیط در برخورد با آن‌هاست. بنابراین طبیعی است که ...
بیشتر بخوانید

قانون اسنل (اپتیک هندسی)

قانون اسنل وقتی نور از یک محیط به محیط دیگری وارد می‌شود، به دلیل اختلاف ضریب شکست دو محیط و سرعت ...
بیشتر بخوانید

قانون مالوس (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قانون مالوس یک قطبشگر تنها نور با قطبش مشخص را از خود عبور داده و مانع امواج با قطبش‌های دیگر می‌شود، بنابران نور عبوری ...
بیشتر بخوانید

انواع بازتاب (اپتیک هندسی)

انواع بازتابوقتی که پرتو نوری با یک زاویه مشخص، به سطح یک آینه یا یک سطح صیقلی تابیده می‌شود، پرتو ...
بیشتر بخوانید

بازتاب کلی (اپتیک هندسی)

بازتاب کلیقانون اسنل، شکست نور در مرز دو محیط با ضریب شکست‌های مختلف را توصیف می‌کند. مطابق با این قانون ...
بیشتر بخوانید

تداخل لایه نازک (اپتیک موجی)

تداخل لایه نازکوقتی دو باریکه نور در یک نقطه فرود می‌آیند، متناسب با ارتباط فازی بین آن‌ها، می‌توانند با یکدیگر ...
بیشتر بخوانید

تداخل نور (اپتیک موجی)

تداخل نور اگر سنگی را درون آب راکد یک حوض بیاندازیم، موج دایروی روی سطح آب ایجاد می‌شود که در تمام ...
بیشتر بخوانید

تکفامی نور لیزر

تکفامی نور لیزراگر ماده‌ای به هر شکلی، مثلا توسط اعمال ولتاژ (مثل لامپ)، تاباندن نور (مثل فلورسانس)، شیمیایی (مثل برخی ...
بیشتر بخوانید

چشم انسان و دوربین عکاسی (اپتیک بینایی)

چشم انسان و دوربین عکاسیچشم از جمله اعضای مهم بدن است که ساختمان پیچیده اپتیکی آن نقش مهم بینایی را ...
بیشتر بخوانید

حلقه های نیوتون (اپتیک موجی)

حلقه‌های نیوتون حلقه‌های نیوتون یکی از نمایش‌های جالب موجی بودن نور است. این حلقه‌ها را می‌توان با قرار دادن یک عدسی ...
بیشتر بخوانید

زاویه بروستر (قطبش)

زاویه بروستر هرگاه پرتوی به یک سطح بتابد، بخشی از آن از سطح بازتاب می‌کند که این سهم بازتابیده به زاویه ...
بیشتر بخوانید

شکست نور (اپتیک هندسی)

شکست نور سرعت نور به شرایط محیطی از جمله چگالی محیط و جنس آن بستگی دارد. بنابراین سرعت نور با عبور ...
بیشتر بخوانید

ضریب شکست (اپتیک هندسی)

ضریب شکست مطابق قانون اسنل، نور در عبور از محیط رقیق به غلیظ شکسته می‌شود چون سرعت آن در دو محیط ...
بیشتر بخوانید

طیف (طیف نمایی)

طیفطیف طیف الکترومغناطیسی از طول موج های کوتاه مربوط به هسته  و اشعه ی گاما شروع می شود و با افزایش ...
بیشتر بخوانید

فعالیت نوری (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

فعالیت نوری منظور از فعالیت نوری، تغییر جهت قطبش خطی نور قطبیده در عبور از موادی است که این ویژگی را ...
بیشتر بخوانید

قانون بازتاب (اپتیک هندسی)

قانون بازتاب قانون بازتاب یکی از قوانین پایه‌ای اپتیک هندسی است که اساس آن از اصل فرما تبعیت می‌کند. در قانون ...
بیشتر بخوانید

قطبش خطی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبش خطی می‌دانیم هنگامی که یک چشمه موج نقطه‌ای (مثلاً فقط یک تک الکترون اتم هیدروژن برانگیخته)، موج الکترومغناطيسي گسیل می‌کند به معنای ...
بیشتر بخوانید

قطبش دایروی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبش دایروی در امواج عرضی مانند نور، جهت نوسان میدان الکتریکی یکتا نیست و با قطبش تعیین می‌شود. قطبش عمود بر ...
بیشتر بخوانید

قطبش سنجی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبش سنجی قطبش نور، یکی از ویژگیهای جالب آن است. وقتی که نور تحت زاویه بروستر از سطح بازتابیده می‌شود، قطبیده ...
بیشتر بخوانید

قطبش طولی و عرضی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبش طولی و عرضی وقتی که نور به سطحی می‌تابد و از آن بازتاب می‌کند، صفحه‌ای را که پرتوهای تابش و ...
بیشتر بخوانید

قطبش (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبشبرای بیان مفهوم قطبش، ابتدا باید با خاصیت موجی بودن نور آشنا شویم. همانطور که مي‌دانيد، نور نوعي موج است ...
بیشتر بخوانید

قطبیدگی (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

قطبیدگی يک منبع نور مثل رشته سيم تنگستن درون يک لامپ رشته‌اي (لامپ پر مصرف !) را در نظر بگيرید. وقتي ...
بیشتر بخوانید

محدودیت های چشم (اپتیک بینایی)

محدودیت های چشم چشم انسان به عنوان یک سیستم اپتیکی دارای ویژگی های خاصی است که از یک سو به قسمت ...
بیشتر بخوانید

مواد اپتیکی ناهمسانگرد (اپتیک محیط های ناهمسانگرد)

مواد اپتیکی ناهمسانگردبرخی از مواد در مقابل تابش نور فرودی در جهت‌های مختلف، خواص اپتیکی متفاوتی از خود نشان می‌دهند ...
بیشتر بخوانید

میدان الکتریکی نور (اپتیک موجی)

میدان الکتریکی نوربا خاصیت موجی نور آشنا هستیم و می‌دانیم که نور در بسیاری از تجربه‌ها خاصیت موجی از خود ...
بیشتر بخوانید

میدان های میرا (اپتیک موجی)

میدان‌های میرا وقتی پرتو نوری را از یک محیط غلیظ به محیطی رقیق می‌تابانیم، درصورتیکه زاویه پرتو تابش بیشتر از زاویه‌ ...
بیشتر بخوانید

نوارهای ماره یا مویره (تداخل)

نوارهای ماره (مویره) اگر دو طلق شفاف که روی آن‌ها خط‌های موازی نزدیک به هم کشیده شده باشد را روی هم ...
بیشتر بخوانید

همدوسی (اپتیک موجی)

همدوسی همدوسی یکی از خصوصیات منحصر به فرد نور لیزر است که از فرآیند گسیل القایی که تقویت نور را ...
بیشتر بخوانید

همدوسی نور لیزر

همدوسی نورلیزر همدوسی یکی از ویژگی‌های مهم لیزر است که نتیجه شیوه ایجاد لیزر میباشد. منظور از همدوسی این است که در ...
بیشتر بخوانید

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با