بازتاب انتخابی نور

وقتی که در یک اتاق نور قرمز روشن باشد، همه چیز قرمز دیده می‌شود و بسته به میزان بازتاب نور قرمز توسط اشیأ موجود در اتاق، اجسام به صورت قرمز روشن و تاریک نمایان می‌گردند. اگر در همان اتاق، نور سبز روشن باشد وضعیت تغییر خواهد کرد و اجسامی که نور سبز تابش می‌کنند به صورت سبز روشن و تاریک دیده خواهند شد. با توجه به تکفامی نور لیزر، پرتو لیزر با برخورد به اجسام مختلف که در حالت عادی به رنگ‌های گوناگونی دیده می‌شوند، بسته به میزان قابلیت بازتاب طول موج خاص پرتو لیزر مورد استفاده، به مقادیر متفاوتی بازتاب می‌نماید. منظور از بازتاب انتخابی نور، انتخاب بازتاب بر اساس رنگ جسم بازتابنده و طول موج نور است. اگر پرتو لیزر قرمزی را به کاغذ سبز بتابانیم بازتاب کمتری را در قیاس با وضعیتی که پرتو لیزر سبز به کاغذ سبز برخورد میکند، حس خواهیم کرد. این امر به این خاطر می‌باشد که جسم رنگی از مولکول‌های جاذبی تشکیل شده است که می‌توانند تمام طول موج‌ها را به استثنای طول موج خاصی که به رنگ آن دیده می‌شود جذب نماید. با این پدیده مهم و پرکاربرد در بازتاب نور لیزر از سطوح مختلف  مواجه هستیم. البته تمام اجسام از طول موج‌های مختلفی تشکیل شده‌اند و طول موج خاصی که جسم در آن دیده می‌شود، حاصل اثر تمام طول موج‌هاست.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با