بلورهای مثبت و منفی

 

میدانیم که در بلورهای دو شکستی تک‌محور، سرعت نور در جهت‌های مختلف یکسان نیست، در نتیجه وقتی که یک دسته پرتو به این بلورها می‌تابد، دو دسته پرتو از آن‌ها خارج می‌شود. چون در این بلورها، از هر سطح موج، دو نوع موج ثانویه هویگنس با یک سطح بیضوی و یک سطح کروی در محیط گسترده میشود که این دو سطح در راستای یک محور با هم مماس هستند. این محور را محور اپتیکی بلور می‌نامیم. 

در هر بلور، شعاع موج سطح کروی را شعاع عادی و شعاع موج سطح بیضوی را غیرعادی می‌نامیم. هم چنین به سطح کروی یک ضریب شکست عادی و به سطح بیضوی در راستاهای متفاوت، ضریب شکست غیر عادی نسبت می‌دهیم. چون سرعت شعاع غیر عادی نور در امتدادهای مختلف یکسان نیست بنابراین ضریب شکست غیر عادی نیز ثابت نبوده و تابعی از امتداد شعاع می‌باشد. در صورتیکه سطح بیضوی داخل سطح کروی قرار گیرد به این معناست که در تمام راستاها ضریب شکست عادی که آنرا با no  نشان می‌دهند، کوچکتر از ضریب شکست غیرعادی یعنی ne باشد (سرعت نور با ضریب شکست رابطه عکس دارد) بلور را مثبت می‌نامیم و چنانچه سطح کروی در داخل سطح بیضوی قرار گیرد، یعنی ضریب شکست عادی بزرگتر از ضریب شکست غیرعادی باشد بلور را منفی می‌نامیم. از آنجا که سرعت نور با ضریب شکست رابطه معکوس دارد، می‌توان گفت در بلورهای مثبت سرعت پرتو عادی بیشتر از پرتو غیرعادی می‌باشد و در بلورهای منفی عکس این مطلب صادق است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با