شکست نور 

سرعت نور به شرایط محیطی از جمله چگالی محیط و جنس آن بستگی دارد. بنابراین سرعت نور با عبور از یک محیط شفاف به محیط دیگر تغییر می‌کند و تابعی از ویژگی‌های دو محیط  است. سرعت نور در هوا بیشتر از سایر محیط‌ها و برابر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. اگرنور وارد محیط غلیظ‌تر شود سرعت آن کاهش می‌یابد. میزان این کاهش به جنس محیط بستگی دارد. کمیتی که نمایانگر این تغییر سرعت نور است و جنس محیط را برای سرعت انتشار نور مشخص می‌کند، ضریب شکست نامیده می‌شود. ضریب شکست هوا (خلا) برابر با یک و ضریب شکست بقیه محیط‌های شفاف مثل شیشه، آب، آب شکر و غیره بیشتر از یک است و در نتیجه سرعت نور در آن‌ها کمتر از مقدار بالا است. اگر نور از هوا وارد یک محیط شفاف (مانند آب) شود، به خاطر تغییر سرعت، دچار شکست می‌شود. رابطه تغییر زاویه پرتو نور هنگام تابیدن به سطح آب را رابطه اسنل می نامند:

(n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2

این رابطه نشان می‌دهد که اگر پرتو نور به صورت مایل به سطح مایع بتابد زاویه آن تغییر می‌کند و دچار شکست می‌شود. مانند شکسته شدن قاشق در لیوان آب که به طور روزمره شاهد آن بوده‌اید. همچنین باید خاطرنشان کرد که رابطه اسنل، نشان می‌دهد که اگر پرتو نور به صورت عمودی به سطح آب بتابد، دچار شکست نخواهد شد. رابطه اسنل برای شکست در سطوح کروی مثل سطح یک عدسی نیز صادق است. در این موارد فقط باید دقت داشت که برای یافتن خط عمود بر سطح عدسی، بایستی خطی از مرکز عدسی به نقطه‌ای روی سطح، که پرتو فرودی به آنجا تابیده، رسم شود. زوایای تابش و شکست نیز نسبت به همین خط اندازه گرفته می‌شود. پدیده شکست اساس کار برخی سیستم‌های اپتیکی مانند منشور، متوازی السطوح، موجبر و … است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با