ضریب شکست 

مطابق قانون اسنل، نور در عبور از محیط رقیق به غلیظ شکسته می‌شود چون سرعت آن در دو محیط مختلف، متفاوت است. برای تعیین میزان شکست پرتو نور و توصیف این پدیده، به هر محیط یک ضریب شکست اختصاص می‌دهیم که به سرعت نور در آن محیط بستگی دارد. هرچه ضریب شکست یک محیط بیشتر باشد، سرعت نور در آن کمتر است. سرعت نور در هوا (در واقع در خلا)  بیشترین مقدار را دارد و برابر با سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است و ضریب شکست آن کمترین مقدار را دارد و برابر با یک است. در واقع ضریب شکست و یا کاهش سرعت نور در محیط، با جنس ماده مرتبط است. به عنوان مثال ضریب شکست شیشه ۱/۵ و سرعت نور در آن دویست هزار کیلومتر در ثانیه است. وقتی نور با محیطی برخورد می‌کند، میدان الکتریکی نور که با فرکانس بسیار بالایی در حال نوسان است، بارهای مثبت و منفی محیط را به ارتعاش در آورده و دوقطبی ایجاد می‌کند. در واقع نور از لابلای مولکول‌های محیط شفاف عبور نمی‌کند بلکه با به ارتعاش در آوردن بارهای مثبت و منفی، دو قطبی ایجاد می‌کند که این دو قطبی‌ها تابش کرده و همچنان ادامه می‌دهد. ضریب شکست، به سختی ضریب فنریت این دو قطبی‌ها بستگی دارد و اینکه با چه مقاومتی در مقابل نور به ارتعاش در می‌آید. نکته دیگر این است که با افزایش طول موج نور، ضریب شکست ماده کمتر می‌شود. زمانی که جذب صورت بگیرد، دیگر دوقطبی‌ها به ارتعاش در نمی‌آیند و به جای آن میدان الکتریکی تابیده شده، میرا گشته و جذب می‌شود.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با