طیف

طیف طیف الکترومغناطیسی از طول موج های کوتاه مربوط به هسته  و اشعه ی گاما شروع می شود و با افزایش تدریجی طول موج، به ترتیب به اشعه ی ایکس، ناحیه ی فرابنفش،  ناحیه ی مریی، ناحیه ی فرو سرخ و سپس به امواج رادیویی و مایکرو ویو می رسد. هر چه طول موج نور کوتاه تر باشد، انرژی فوتون بیشتر است. منظور از طیف گستره تابش موجود در منبع تابش بر حسب طول موج های مختلف است. به عبارتی از آنجا که متناسب با نوع منبع، منابع نورانی یا کلی تر منابع تابش امواج الکترومغناطیس، طول موج واحدی ندارند و از مجموعه ای از طول موجها تشکیل شده اند، طیف توزیع تابش منبع را بر اساس طول موج نشان می دهد. به این نوع طیف طیف نشری از یک منبع می گویند. البته ممکن است طیف جذبی را هم در نظر بگیریم که تعریف مشابه برای جدا کردن طول موجهای جذب شده توسط محیط یا عبور کرده از محیط را نشان می دهد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با