فعالیت نوری 

منظور از فعالیت نوری، تغییر جهت قطبش خطی نور قطبیده در عبور از موادی است که این ویژگی را دارند و به همین دلیل آن‌ها را محیط‌های فعال نام‌گذاری کرده‌اند. از جمله این محیط‌ها، می‌توان به محلول شکر و ساکاروز و امثال آن اشاره کرد. این محلول‌ها به عنوان یک محیط فعال نوری ، قطبش نور خطی را در جهت عبور از ماده به سمت ساعت گرد و یا پاد ساعتگرد می‌چرخانند. علت این امر وجود مولکول‌های مارپیچی داخل این مواد است. این مولکول‌ها باعث می‌شوند که نور در دایره‌های راستگرد و چپگرد، سرعت‌ها یا به عبارتی ضریب شکست‌های متفاوتی را تجربه کند و در نتیجه نور قطبیده خطی، که می‌توان آن را به صورت ترکیبی از دو قطبش راستگرد و چپگرد تجسم کرد، با سرعت‌های مختلفی منتشر شود و در خروج از این محیط و هنگام  بازترکیب، به صورت قطبیده خطی در یک جهت دیگر دیده شوند. مقدار چرخش به جنس ماده و همینطور طول مسیر عبور بستگی دارد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با