قانون بازتاب

 قانون بازتاب یکی از قوانین پایه‌ای اپتیک هندسی است که اساس آن از اصل فرما تبعیت می‌کند. در قانون بازتاب، پرتو نور در بازتاب از سطح صیقلی با زاویه‌ای مساوی با زاویه تابش، بازتاب می‌کند. زاویه تابش، به زاویه‌ای که پرتو نور با خط عمود بر سطح می‌سازد، گفته می‌شود و صفحه‌ای که پرتو تابش و بازتاب در آن وجود دارند نیز، صفحه تابش نامیده می‌شود. قانون بازتاب، قانون مهمی است که پرتاب توپ به سمت یک سطح و بازگشت از آن را تداعی می‌کند، ولی به هیچ وجه با آن یکی نیست چون در پرتاب توپ به یک سطح یا شلیک یک گلوله به یک سطح سخت و بازگشت آن، سرعت گلوله در یک مکان به صفر می‌رسد ولی سرعت نور هیچگاه نمی‌تواند به صفر برسد و همیشه مقدار آن در خلا، سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است. واقعیت این است که در اینجا نوری که بازتاب می‌کند،  همان نور اولیه نیست بلکه از دیدگاه الکترومغناطیسی نور تابشی، انرژی خود را به محیط داده و میدان الکتریکی نور، دوقطبی‌های بارهای مثبت و منفی محیط را به ارتعاش در می‌آورد و دوقطبی‌هایی ایجاد می‌کند که این دوقطبی‌ها ، پرتو بازتاب را ایجاد می‌کنند. این دیدگاه منجر به پدیده های جالبی از جمله زاویه بروستر می‌شود. روابطی که زاویه بازتاب و شکست را در خود نهفته دارد،  روابط فرنل نامیده می‌شوند و بازتاب را برای محیط رقیق به غلیظ و غلیظ به رقیق و همینطور در زوایای مختلف برای قطبش‌های مختلف تعیین می‌کنند.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با