قانون مالوس 

یک قطبشگر تنها نور با قطبش مشخص را از خود عبور داده و مانع امواج با قطبش‌های دیگر می‌شود، بنابران نور عبوری از پلاروید، قطبیده است. در صورتیکه بعد از قطبشگر یک تحلیلگر یا به عبارتی یک قطبشگر دیگر قرار دهیم که محور عبور آن دو بر هم عمود باشد، هیچ پرتویی از تحلیلگر عبور نکرده و نوری به چشم شخص نخواهد رسید. اما در حالتی که این دو راستا با یکدیگر زاویه θ بسازند، اندازه بردار میدان الکتریکی عبور کرده از مجموعه برابر با E0cosθ خواهد بود. 

از سوی دیگر بنا بر تعریف، شدت این موج که کمیتی قابل اندازه‌گیری است،  با مربع میدان الکتریکی متناسب می‌باشد. بنابراین طبق قانون مالوس، می‌توان گفت که وقتی یک فیلتر قطبنده کامل در مسیر پرتویی از نور قرار می‌گیرد، شدت نور، I، پس از عبور به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
مالوس3.jpg

در این رابطه شدت نور پیش از عبور از تحلیلگر را با I0 و شدت آن پس از عبور از تحلیلگر را با I نشان داده‌ایم. θi نیز بیانگر زاویه بین جهت قطبش اولیه نور و محور فیلتر قطبنده است.
مالوس2.jpg

قانون مالوس می‌تواند به خوبی برای تخمین وضعیت نور عبوری از دو قطبشگر در شرایط مختلف نسبت به یکدیگر استفاده شود و اساس طراحی شیر نوری با این روش است.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با