قطبش خطی 

می‌دانیم هنگامی که یک چشمه موج نقطه‌ای (مثلاً فقط یک تک الکترون اتم هیدروژن برانگیخته)، موج الکترومغناطيسي گسیل می‌کند به معنای انتشار ارتعاش میدان الکتریکی و مغناطیسی است. اگر هر یک از میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی را در نظر بگیریم، می‌توانیم یک صفحه گذرا بر میدان رسم کنیم که به آن صفحه نوسان گویند. حال اگر از جلو به این صفحه نگاه کنیم، آن را به صورت خطی که حرکت نوسانی هارمونیک ساده  دارد، خواهیم دید و این دقیقاً حالت قطبش خطی است! همان طور که در تعریف قطبش ذکر شد، این خط نشان می‌دهد که میدان الکتریکی موج مورد نظر چگونه جهتگیری کرده است (و همینطور میدان مغناطیسی که عمود و مرتبط با آن می‌باشد). حال تصور کنید جهتگیری میدان الکتریکی (یا مغناطیسی) n الکترون که به حالت پایه باز می‌گردند و موج گسیل می‌کنند، با صفحه‌ای که رسم کردیم موازی باشد. در آن صورت می‌گوییم نور قطبيده خطی است. نوع قطبش نور، مانند ویژگی‌های نور لیزر، یک ویژگی اساسی است. همانطور که در مورد لیزر عنوان می‌شود که تمام فوتون‌ها هم‌فاز، هم‌بسامد و هم‌دامنه‌اند، در اینجا هم می‌گوییم همه فوتون‌ها جهتگیری الکتریکی (یا مغناطیسی) مشابه دارند. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با