قطبش دایروی 

در امواج عرضی مانند نور، جهت نوسان میدان الکتریکی یکتا نیست و با قطبش تعیین می‌شود. قطبش عمود بر مسیر حرکت موج است. اگر دامنه دو مؤلفه ارتعاشی میدان الکتریکی اولیه، یکسان و اختلاف فاز آن‌ها π/2  باشد، قطبش دایروی خواهیم داشت. بسته به آن که اختلاف فاز بین مؤلفه‌های قطبش، در قطبش دایروی 3π/2   یا π/2  باشد، دو نوع قطبش دایروی امکان پذیر است: 

قطبش دایروی راستگرد:  وقتی در جهت عکس انتشار موج به آن نگاه شود (جهت انتشار عمود بر صفحه به طرف خارج باشد) و جهت چرخش میدان الکتریکی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت دیده شود، قطبش را قطبش دایروی راستگرد ‌گویند. در این نوع قطبش اختلاف فاز برابر3π/2 است. 

قطبش دایروی چپگرد:  اگر اختلاف فاز بین مؤلفه‌های قطبش ، برابر π/2 باشد، در آن صورت بردار میدان الکتریکی در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت خواهد چرخید. (راستای انتشار در جهت عمود بر صفحه و به طرف خارج است). بنابر قرار داد چنین قطبشی را دایروی چپگرد ‌گویند. 

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با