قطبش طولی و عرضی

 وقتی که نور به سطحی می‌تابد و از آن بازتاب می‌کند، صفحه‌ای را که پرتوهای تابش و بازتابش در آن قرار دارند، صفحه‌ تابش می‌نامند. نور تابیده شده ممکن است هر قطبشی داشته باشد و یا حتی غیرقطبیده باشد. ما در اینجا دو حالت خاص از قطبش خطی را در نظر می‌گیریم و بقیه‌ حالت‌های قطبش خطی را نیز بر اساس تصویر آن روی این دو حالت خاص بررسی می‌کنیم. این دو حالت عبارتند از وقتی که قطبش در امتداد ارتعاش میدان الکتریکی در صفحه‌ تابش و یا  عمود بر صفحه‌ تابش باشد. حالتی را که عمود بر صفحه‌ی تابش باشد، موج عرضی یا TE می‌نامیم و در صورتیکه در صفحه‌ تابش باشد ،موج را طولی یا TM می‌نامیم. از آنجا که رفتار  این دو قطبش خاص در بازتاب از سطوح، متفاوت است؛  فرآیند بازتاب را بر اساس قطبش نور در این دو حالت ارزیابی می‌کنیم. روابطی که بازتاب را برای این دو قطبش خاص بررسی می‌کند، روابط فرنل می‌نامیم و در آن بسته به این که نور از محیط رقیق به محیط غلیظ بتابد و یا بالعکس، مواردی مانند زاویه‌ بروستر، زاویه‌ی حد، ضریب بازتاب و مسائل دیگری که در بازتاب مطرح است، برای دو قطبش خاص بیان می‌گردد.

ارتباط با بخش

از متخصص نور بپرس

در این بخش می توانید سؤالات خود را در رابطه با نور و لیزر بپرسید تا متخصصین به آن‌ها پاسخ دهند

لینک ارتباط مستقیم با